Ιδρύθηκε νέος σύλλογος για πυροσβέστες άγριων περιοχών

1
Ιδρύθηκε νέος σύλλογος για πυροσβέστες άγριων περιοχών

Μια νέα ένωση για τους πυροσβέστες Wildland έχει ξεκινήσει στη Νότια Αφρική. Η Ένωση Πυροσβεστών Άγριας Χώρας (AWF) εκπροσωπεί τη βιομηχανία πυρόσβεσης άγριων περιοχών και τους σχετικούς επαγγελματίες στη Νότια Αφρική.

«Πολλές έρευνες για ορισμένες καταστροφικές πυρκαγιές στη Νότια Αφρική τόνισαν την ανάγκη για ένα επίσημο σώμα που θα εκπροσωπεί τις ανάγκες του πυροσβέστη της άγριας περιοχής. Το AWF στοχεύει να αναπτύξει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, την κατανόηση και την ικανότητα της πυρόσβεσης άγριων περιοχών στη Νότια Αφρική», λέει ο Etienne Du Toit, πρόεδρος του AWF.

Ο Du Toit λέει ότι ο οργανισμός στοχεύει στη βελτίωση των προτύπων ασφάλειας και του εργασιακού περιβάλλοντος για τους πυροσβέστες στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται τα μέλη του.

Ο Σύλλογος είναι εγγεγραμμένος ως ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Κάθε άτομο ή οργανισμός που σχετίζεται με την αδελφότητα πυρόσβεσης/ενσωματωμένης διαχείρισης πυρκαγιών σε άγρια ​​περιοχή πληροί τις προϋποθέσεις για να είναι μέλη.

Ο Du Toit λέει ότι η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του κινδύνου πυρκαγιάς, όχι μόνο για τους ανταποκριτές αλλά και για τους αμάχους.

«Οι χρηματικές απώλειες και άλλες ζημιές ως αποτέλεσμα αυτών των πυρκαγιών ξεπερνούν ετησίως τα εκατοντάδες εκατομμύρια. Πρέπει να γίνουν περισσότερα για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων. Εδώ έρχεται το AWF, ένας οργανισμός που στοχεύει να μοιράζεται τη μάθηση με τέτοιο τρόπο ώστε να προωθεί τον επαγγελματισμό, να μειώνει τον κίνδυνο απόκρισης και των πολιτών και ταυτόχρονα να επιτρέπει τη συνεχή βελτίωση σε όλες τις πτυχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης των πυρκαγιών.»

Ο νέος σύλλογος αντιμετωπίζει συγκεκριμένα τις ανάγκες της αδελφότητας των πυρκαγιών.

«Μέχρι τώρα, κανένας άλλος σύλλογος δεν αντιμετώπιζε ειδικά τις ανάγκες της αδελφότητας των πυρκαγιών, υπάρχουν παρόμοιες ενώσεις, αλλά αυτές επικεντρώνονται περισσότερο στον τομέα της δομικής πυρόσβεσης», λέει ο Du Toit.

Οι ιδρυτές του οργανισμού προέρχονται από ποικίλα υπόβαθρα, συμπεριλαμβανομένων των τομέων πυροσβεστικών υπηρεσιών, δασοκομίας και διατήρησης και περιλαμβάνουν επαγγελματίες ανάπτυξης επιχειρήσεων με τεράστια πρακτική εμπειρία σε αυτούς τους τομείς.

«Αυτή η Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων φορέων που είναι υπεύθυνοι για την πυρκαγιά και την ολοκληρωμένη διαχείριση πυρκαγιών και ένας από τους κύριους στόχους είναι να επαγγελματοποιήσει τη βιομηχανία πυρόσβεσης στην SA», είπε.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Tessa Oliver στο email: [email protected]

www.wildlandfire.org.za

Schreibe einen Kommentar